Szabályzatok

Törzskönyvezési és Tenyésztői Szabályzat

I.
Általános rész

1. A HungaroCat a World Cat Federation (WCF) standardjainak megfelelő fajtatiszta macskák hazai tenyészetekben való továbbtenyésztéséhez, a fajtanemesítő munka színvonalának fenntartása és emelése érdekében, a tenyészprogramok irányításához és ellenőrzéséhez az alábbi Szabályzatot fogadta el.

2. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a törzskönyvezés alapjául szolgáló fajtastandardok a World Cat Federation (WCF) által elfogadott és módosításra kerülő fajtastandardokra épülnek.

3. A HungaroCat a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően vezeti a:

a. Főtörzskönyvet
b. Kísérleti Nyilvántartást
c. Tenyésztői Névsort

4. A nyilvántartásokat kedvezményes áron kizárólag tagjai számára vezeti. A törzskönyvezés és a macskák kiállításon történő minősítése a WCF standardjai alapján történik.

5. A törzskönyvezett állatok egyedi azonosíthatósága érdekében kötelező a microchip behelyezése.

a. A HungaroCat által nyilvántartásba vett állatoknál – függetlenül attól, hogy tenyész-, vagy kedvencállatról van szó – kötelező a microchip behelyezése.

b. Az új almok egyedeibe 9-12 hetes koruk között kell a microchipet állatorvossal behelyeztetni és erről a törzskönyvvezetőt értesíteni. A microchip száma bekerül a törzskönyvi nyilvántartásba és a törzskönyvvezető rávezeti azt a törzskönyvi kivonatra.

c. Az új almok egyedeinél a microchip behelyezésének költségei a tenyésztőt, a nyilvántartásba veendő állatoknál a tulajdonost terhelik.

6. A törzskönyvi kivonat okmány. Megváltoztatni, javítást eszközölni rajta nem szabad. Változtatást, kiegészítést, kiállítási eredményt kizárólag a törzskönyvvezető vezethet be rajta. Ellenkező esetben az okirat hamisítás, melyet a törvény büntet.

7. A törzskönyvi kivonatról készült fénymásolatra – az esetleges visszaélések elkerülése végett – feltűnően fel kell tüntetni, hogy „másolat”. A honosítandó macska törzskönyvi kivonatáról a tulajdonos köteles fénymásolatot készíttetni és azt a törzskönyvvezetőnek átadni, az eredeti törzskönyvi kivonat bemutatása mellett. Magánszemélynek másolatot átadni a törzskönyvi kivonatról rendkívül veszélyes, mert ez visszaélésre adhat lehetőséget.

8. A tagok a tenyésztőkkel való együttműködés elősegítéséhez kiállíthatnak magánnyilatkozatot a kérdéses macska ősi sorairól. Ezen a törzskönyvi kivonatban szereplő macskák neve, fajtája, színe, díjai szerepelhetnek, de a törzskönyvi számok nem, szintén a visszaélések elkerülése érdekében. A magánnyilatkozatban szereplő adatok helyességéért a nyilatkozat kiállítóját terheli a felelősség.

9. Ha törzskönyvi nyilvántartásban szereplő macska elpusztul, a tulajdonosnak 10 napon belül írásban – az erre az esetre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével – értesítenie kell a törzskönyvvezetőt a macska elhullásáról és annak okáról. Mellékelni kell a macska eredeti törzskönyvi kivonatát, melyre a törzskönyvvezető az elhullás tényét és időpontját rávezeti, majd a kivonatot visszaküldi a tulajdonosnak.

10. A tag köteles az állományában beállt változást – kölyök vagy felnőtt macska vétele, eladása vagy elajándékozása – írásban, a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével jelezni a törzskönyvvezetőnek.

11. A törzskönyvi kivonat elvesztését azonnal jelenteni kell írásban a törzskönyvvezetőnek. 12 hónapos várakozási idő után, megfelelő díj lerovása mellett, pótkivonat állítható ki, írásbeli kérelem alapján.

II.
A törzskönyvi bejegyzés feltételei

1. Tenyésztői név:

a. A tenyésztő az a személy, aki a szóban forgó macska szüleit pároztatásra kiválasztotta, aki a tervszerű tenyésztői válogatással, a nőstény macska tulajdonosaként hozta létre az ivadékokat, és aki a tenyésztői név bejegyzését az alábbiak figyelembevételével kérte:

1. a Tenyésztői név bejegyzését az arra rendszeresített formanyomtatvány segítségével kell kérni a törzskönyvvezetőtől. A törzskönyvvezető a névnek a Tenyésztői Névsorba, valamint a WCF adatbázisába történt bejegyzéséről a 5. sz. formanyomtatvány felhasználásával értesíti a tenyésztőt.
2. azt a tagot, akinek a tagsági viszonyát valamely oknál fogva felfüggesztettek vagy a tagnévsorból töröltek, a tenyésztői névsorból is törölni kell, a tenyésztő nevére a felfüggesztés időtartamára, illetve a törlést követően macskát törzskönyvezni a HungaroCat egyesületnél nem lehet.

b. A tenyésztés megkezdése előtt a HungaroCat minden tenyésztője köteles tenyésztői nevet választani és regisztráltatni. A tenyésztői név regisztrálása a WCF adatbázisában is megtörténik. Minden tenyésztő – természetes személy vagy tenyésztői közösség – csak egy tenyésztői nevet használhat. A már kiadott tenyésztői nevek védettséget élveznek, másnak nem adhatók ki. A WCF-nél már regisztrált tenyésztői nevek csak indokolt esetben változtathatók meg, a megfelelő díj lerovása mellett.

c. A kiváltott tenyésztői név egy életre szól, de minimum 20 évig védettséget élvez.

d. Nem választható tenyésztői névként személynév – kivétel a tenyésztő saját családneve –, középület neve, irodalmi mű címe és a macska fajtája. A tenyésztői név nem sértheti a közízlést. Amennyiben a tenyésztői név már más nemzetközi szervezetnél bejegyzésre került és a tenyésztő a HungaroCatnél is meg szeretné tartani, a tenyésztői név igényléshez csatolnia kell a névhasználat igazolásának másolát, illetve ha más WCF tagegyesületnél váltotta azt ki, a kérelmen fel kell tüntetnie a WCF-től kapott sorszámot.

e. A tenyésztői név nem ruházható át és csak abban az esetben örökölhető, ha arról a tenyésztő még életében írásban rendelkezett.

f. Egy tenyésztői nevet kettő vagy több tenyésztő is kiválthat, amennyiben ők egy tenyésztői közösséget alkotnak. Ebben az esetben ki kell választani egy főtenyésztőt, aki a közösség felbomlása után a nevet megtarthatja.

g. A tenyésztői név – a különleges karakterekkel, közökkel, írásjelekkel együtt – maximum 15 karakter lehet.

h. A tenyésztői név állhat a macska tulajdonneve előtt és után is, de a tenyésztői név kiváltásánál ezt jelezni kell és a tenyészetben született összes macskánál a választott módot kell alkalmazni.

2. Utónév (tulajdonnév):

a. A tenyészetekben született kölykök a tenyésztői néven kívül egy utónevet is kapnak.
b. Az utónév, a tenyésztői névvel, speciális karakterekkel, írásjelekkel, közökkel együtt, nem haladhatja meg a 35 karaktert.
c. Bejegyzett tenyésztői név nem adható utónévként.
d. Az utónevek nem sérthetik a közízlést.
e. Minden utónév – 20 éven belül – csak egyszer adható.

3. Tenyésztői Alkalmassági Igazolás:

a. Törzskönyvezni csak olyan tenyésztő (tenyésztői közösség) által létrehozott almot lehet, aki rendelkezik WCF-nél regisztrált tenyésztői névvel, ill. az alom születésének évére érvényes Tenyésztői Alkalmassági Igazolással.

b. A törzskönyvvezető a tenyésztői név bejegyzésével egyidőben intézkedik a Tenyésztői Alkalmassági Igazolás (TAI) kiállításáról. A TAI feltétele, hogy a kérelmező a HungaroCat vonatkozó szabályzatait kötelező érvénnyel elfogadja és annak megfelelően járjon el, továbbá, hogy tenyésztői magatartása ellen sem etikai, sem morális kifogás ne merüljön fel, valamint, hogy a tenyészetében a fedezőkandúrok szeparált tartása biztosított legyen.

c. A TAI 1 évig érvényes. Az év utolsó hónapjában a törzskönyvvezető automatikusan kiadja a következő évre érvényes igazolást, amennyiben az év során nem merült fel ok annak visszatartására és a tenyésztő befizette a következő évi tagdíjat. Ha a tenyésztő ellen az év folyamán kifogás merül fel, a törzskönyvvezetőnek kötelessége írásban felszólítani a tenyésztőt a hiba vagy hibák gyors kiküszöbölésére. Ha ezt a tenyésztő elmulasztja, a törzskönyvvezető értesíti az Elnökséget, mely hivatott annak megállapítására, hogy az igazolást meghosszabbítja vagy sem. Ha az Elnökség a TAI-t az alább felsorolt kifogások bármelyike miatt nem hosszabbítja meg a következő évre, az Elnökség a Fegyelmi és Etikai Bizottság külön vizsgálat nélküli, gyorsított eljárását kezdeményezi a tenyésztő tagságának azonnali, örökös felfüggesztése iránt.

d. Kifogás alatt a következők értendők:

• Kölyök vagy felnőtt macskák állatkereskedőnek vagy olyan személynek történő eladása, elajándékozása, aki azt állatkereskedőnek tovább adta.
• Kölyök vagy felnőtt macskák állatkísérleti laboratóriumnak vagy olyan személynek történő eladása, elajándékozása, aki azt állatkísérleti laboratóriumnak tovább adta.
• Törzskönyvezéssel kapcsolatos adminisztráció elmulasztása, hanyag kezelése.
• Almok bejelentésének elmulasztása, vagy késedelmes bejelentésük.
• Microchip beadatásának elmulasztása.
• A tenyészállomány egészének vagy egyes tagjainak elrejtése a vevők vagy az alomellenőr előtt.
• Bejelentés elmulasztása arról, hogy a tenyészállomány egésze vagy egyes tagjai fellelhetőségi helye megváltozott.
• A tenyészállomány kedvezőtlen életkörülmények között tartása (ketrecben, szűk térben, zsúfoltan, napfénytelen pincében, padláson, sufniban, fűtetlen helyen tartás, emberi társaság, higiénia hiánya, alultápláltság, gondozatlanság, elhanyagoltság).
• A szabályzatokban előírt bejelentési kötelezettségek elmulasztása.
• Valótlan, félrevezető adatok közlése.
• A tenyésztéshez előírt tesztek, vizsgálatok el nem végeztetése.
• Társtenyésztőkkel, tagtársakkal való együttműködés zavarai, hiánya.
• Fair play hiánya.

e. A TAI visszavonása, visszatartása, ill. a felfüggesztés (kizárás) tényét – az okok felsorolásával együtt – a HungaroCat a honlapján közzé teszi.

a lap tetejére

4. Törzskönyvi nyilvántartásba csak legalább egy CACJ minősítéssel rendelkező fedezőkandúrtól és nősténytől származó ivadékok jegyezhetők be. A Tenyésztői Bizottság külön engedélyével letörzskönyvezhető annak a nőstény macskának az első alma is, mely nem szerzett ugyan CACJ minősítést, de rendelkezik legalább egy, három hónapos kor felett megszerzett kölyökkori CACP minősítéssel és Best in Show jelöléssel.

5. Nem törzskönyvezhetőek annak a macskának az utódai, amely nem rendelkezik legalább egy, három hónapos kor felett megszerzett, CACP minősítéssel. A CACP, illetve CACJ minősítést el nem ért macskákat ivartalanítani ajánlott.

Kivételt képeznek ez alól:

• a WCF Kiállítási Szabályzata szerint a 22/a, 22/b és 23. Osztályban induló fajták, melyek csak Kitűnő minősítést szerezhetnek.

• a szőrtelen macskák esetében a “Chamois, Flock, Brush és Straight” változatok.

• a Tenyésztői Bizottság és a WCF előzetes engedélyével, különböző fajták keresztezéséből született, kísérleti stádiumban levő fajták.

6. A Törzskönyvi (Főtörzskönyv és Kísérleti) Nyilvántartás számítógépes adatbázisban történik. Minden regisztráció sorszámozott és a következő adatokat tartalmazza:

• A macska törzskönyvi száma (ez a sorszámmal egyezik)
• A macska teljes neve (tenyésztői név, utónév)
• Fajtaszáma (EMS kód)
• Színe
• Neme
• Születési ideje
• Apja és anyja teljes neve (az elért örökös címmel)

Törzskönyvi számuk
Fajtaszámuk
Színük

• A tenyésztő neve, címe, telefonszáma, e-mail címe (URL is, ha van)
• A tulajdonos(ok) neve és címe
• A macska megszerzett minősítései, díjai, címei
• A minősítést végzett bírók neve
• A kiállítás helye és időpontja
• Tesztek és orvosi beavatkozások időpontja, leírása, az esetleges elhullás oka és időpontja
• Az almok törzskönyvi számai
• Kiadott igazolások sorszáma
• Microchip sorszáma és behelyezésének időpontja

7. A Főtörzskönyv törzskönyvi száma HC-LO jelzéssel kezdődik, ezt követi a törzskönyvi szám (a számítógépes adatbázis szerinti sorszám), majd a fajtaszám és az évszám. Pl.: HC-LO-001/THA/2011

8. A Kísérleti Nyilvántartás törzskönyvi száma HC-EXP jelzéssel kezdődik, ezt követi a törzskönyvi szám (a számítógépes adatbázis szerinti sorszám), majd a fajtaszám és az évszám. Pl.: HC-EXP-347/ARM/2011

9. A Főtörzskönyvet és a Kísérleti Nyilvántartást a törzskönyvvezető vezeti.

10. A Főtörzskönyvbe jegyzendő be az a macska, amely:

a. A World Cat Congress (WCC) szövetségébe tartozó egyesület törzskönyvi kivonatával és a WCF „recognized” (elismert) jelölésével rendelkezik (*kivétel ez alól a skót lógó-, és álló fülű, a felföldi logo fülű, valamint a tonkinéz, mely fajták a Kísérleti Nyilvántartásban regisztrálandók). A WCC szövetségébe tartozó szervezetek:

• The Australian Cat Federation - ACF
• Co-Ordinating Cat Council of Australia - CCC of A
• The Cat Fanciers’ Association - CFA
• Fédération Internationale Féline - FIFe
• Governing Council of the Cat Fancy - GCCF
• The New Zealand Cat Fancy - NZCF
• The Southern African Cat Council - SACC
• The International Cat Association - TICA
• The World Cat Federation - WCF

b. Elismert – recognized – fajták:

Fajtaszám Fajta Fajtaszám Fajta
ABY Abesszin KBL Kurilian Bobtail hosszú szőrű
ACS Amerikai Curl, rövid szőrű MAU Egyiptomi Mau
ACL Amerikai Curl, hosszú szőrű MCO Main Coon
ANA Anatóliai MAN Manx
ARM Arab Mau MBT Mekong Bobtail
BAL Balinéz NFO Norvég erdei
BEN Bengáli OCI Ocicat
BOM Bombay OKH Keleti rövid szőrű
BRA Brazil rövid szőrű OSL Keleti hosszú szőrű
BRI Brit rövid szőrű PER Perzsa
BLH Brit hosszú szőrű PBD Peterbald
BUR Burma RGM RagaMuffin
KKH Kelta rövid szőrű RAG Ragdoll
CEY Ceylon RUS Orosz kék
CHA Karthauzi SBI Birman
CRX Cornish Rex SRS Selkirk Rex rövid szőrű
CYM Cymric SRL Selkirk Rex hosszú szőrű
DLH Német hosszú szőrű SIA Sziámi
DRX Devon Rex SIB Szibériai
DSX Don Sphynx SIN Singapura
EXO Exotic rövid szőrű SOM Szomáli
GRX German Rex SPH Sphynx
JBS Japán Bobtail rövid szőrű THA Thai
JBL Japán Bobtail hosszú szőrű TUA Török angóra
KAN Kanaani TUV Török van
KAS Karelian Bobtail rövid szőrű URS Ural Rex rövid szőrű
KAL Karelian Bobtail hosszú szőrű URL Ural Rex hosszú szőrű
KOR Korat YOR York
KBS Kurilian Bobtail rövid szőrű TLH Tradícionális hosszú szőrű (arany és ezüst)
SCS* Skót álló fülű TON* Tonkinéz
SFL* Felföldi lógó fülű SFS* Skót lógó fülű

c. Mindkét szülője a Főtörzskönyvben van nyilvántartva.

d. Egyik, a Főtörzskönyvben nyilvántartott szülője Champion vagy annál magasabb örökös cím viselője, a másik szülője három generációra, azonos fajtájú, vagy megengedett fajtakeresztezéssel rendelkező ősökkel be van jegyezve a Kísérleti Nyilvántartásba és legalább egy CACJ minősítéssel rendelkezik, valamint a WCF által elfogadott a színe.

11. A Kísérleti Nyilvántartás a minősítésre, fajtabesorolásra váró, illetve a nem igazolható ősökkel rendelkező, valamint a WCF által nem elismert (recognized) fajtájú és színű macskák nyilvántartása. A Kísérleti Nyilvántartásba jegyzendő be az a macska, amely:

a. A World Cat Congress (WCC) szövetségébe tartozó egyesület törzskönyvi kivonatával rendelkezik és a WCF „admitted” (felvett) jelölésével rendelkezik.

Felvett – admitted – fajták:

Fajtaszám Fajta Fajtaszám Fajta
ABS Amerikai Bobtail rövid szőrű LPS La Perm rövid szőrű
ABL Amerikai Bobtail hosszú szőrű LPL La Perm hosszú szőrű
ASH Amerikai rövid szőrű MNS Munchkin rövid szőrű
AWH Amerikai drótszőrű MNL Munchkin hosszú szőrű
ASI Ázsiai NEB Nebelung
AUM Ausztrál Mist SYS Seychellois rövid szőrű
BMS Burmilla rövid szőrű SYL Sexchellois hosszú szőrű
BML Burmilla hosszú szőrű SNO Hócipős (Snowshoe)
SFL Highlander SOK Sokoke
    TIF Tiffanie

b. Skót lógó-, és álló fülű, a felföldi lógó-, és álló fülű, valamint a tonkinéz.

c. Két különböző fajtájú, de azonos szőrhosszúságú macska keresztezéséből származik.

d. Két különböző fajtájú, eltérő szőrhosszúságú macska keresztezéséből származik.

e. Szülei nem rendelkeznek a II./9./a. pontban előírt törzskönyvi kivonattal.

f. Szülei ismeretlenek.

g. Nem rendelkeznek három generációra visszamenőleg nyilvántartott és megfelelő minősítést szerzett ősökkel.

h. Egyik szülője a Kísérleti Nyilvántartásban, másik szülője a Főtörzskönyvben van nyilvántartva és a Főtörzskönyvben nyilvántartott szülője nem rendelkezik Champion, vagy annál magasabb örökös címmel.

i. Az az alom, mely nem rendelkezik a Tenyésztői Szabályzat III/5/a pontjában előírt, a pároztatást megelőző Tenyésztői Bizottsági engedéllyel. Ebben az esetben az ok mind a Bejegyzési Igazoláson, mind a Törzskönyvi Kivonaton feltüntetendő.

12. A WCF által nem elismert hazai és külföldi egyesületeknél törzskönyvezett macska csak a Champion cím elérése után kerülhet át a Kísérleti Nyilvántartásból a Főtörzskönyvbe, feltéve, hogy ősei három generációra visszamenőleg ismertek, azonos fajtájú, vagy megengedett fajtakeresztezéssel rendelkező ősökkel rendelkezik és a WCF által elismert (recognized) fajtájú és színű macskafajták közé tartozik.

a lap tetejére

III.
A törzskönyvi bejegyzés módja

A HungaroCat tagjainak, amennyiben WCF tenyésztői névvel rendelkeznek, kötelesek minden, a tenyészetükben, tenyésztői közösségükben született almot bejegyeztetni a megfelelő dokumentumok beküldésével. Amennyiben a tenyésztő, tenyésztői közösség más egyesületnél is tag, kötelességük az első regisztrációt a HungaroCat-nél megtenni.

1. Fedeztetési igazolás:

Ezt az igazolást a fedező kandúr és a nőstény macska tulajdonosa állítja ki. Három példányban készül: egy példány a kandúr, egy a nőstény tulajdonosát illeti meg, a harmadik példányt az alombejelentővel egy időben a nőstény tulajdonosa köteles beküldeni a törzskönyvvezetőnek a 9a. sz. formanyomtatvány felhasználásával. Amennyiben a fedezőkandúr tulajdonosa nem tagja a HungaroCatnak, a törzskönyvvezetőnek küldendő fedeztetési igazolást, valamint a fedezőkandúr törzskönyvi kivonatának másolatát a fedezőkandúr tulajdonosának anyaegyesületével hitelesíttetni kell (aláírás, pecsét).
Ez az eljárás javasolt akkor is, ha a fedezőkandúr tulajdonosa a HungaroCat tagja és más egyesület tagjának nőstényével pároztat. Ebben az esetben a tözskönyvvezető rávezeti a fedezőkandúr törzskönyvi kivonatának másolatára, hogy az mely nősténnyel történt pároztatásból született alom regisztrálásához használható fel, a visszaélések elkerülése érdekében.

2. Alombejelentés:

A nőstény tulajdonosa az alom megszületése után 8-12 héttel köteles közölni a törzskönyvvezetővel a megszületett alom tagjainak számát, ivari megoszlását, a kölykök nevét, fajtáját és színét, microchip számát és tulajdonosát a 9. sz. formanyomtatvány felhasználásával. Az új tulajdonos nevét az alombejelentő megküldését követően, a kölykök 16 hetes koráig díjmentesen lehet írásban jelezni. A szülés bejelentésekor az egész almot fel kell tüntetni, a halva született vagy a szülést követően elpusztult kölyköket is. Koraszülésnél, vetélésnél is minden rendelkezésre álló adatot közölni kell, ha az elhullás oka állatorvosilag igazolt, akkor magát az okot is. Amennyiben valamelyik kölyköt kedvencnek szánják, akkor azt is jelezni kell írásban a törzskönyvvezetőnek. Az alombejelentő megküldésével egyidőben kell a törzskönyvi kivonatok díját átutalni az egyesület bankszámlájára.

3. Alomszemle és microchip behelyezése:

A születés bejelentését követően a törzskönyvvezető elrendelheti az alomszemlét. Az alomszemlére legkorábban akkor kerülhet sor, amikor a kölykök elérik a 10 hetes kort. Az alomellenőr a helyszínen két példányban kitölti a 10. sz. formanyomtatványt, amelynek egy példányát a nőstény tulajdonosánál hagyja. Alomszemle történhet a nőstény vagy a kandúr tulajdonosa kérésére is, ebben az esetben az alomszemle térítés köteles.
A microchip behelyezését állatorvos végzi a kölykök 9-12 hetes kora között. A behelyezésről a 12. sz. – a behelyezést végző állatorvos aláírásával és pecsétjével ellátott – formanyomtatványon kell a törzskönyvvezetőt értesíteni. A microchip száma bekerül a törzskönyvi nyilvántartásba, és a törzskönyvvezető rávezeti azt a törzskönyvi kivonatra.

4. Törzskönyvi kivonat:

A törzskönyvvezető minden egyes kölyökmacskára vonatkozóan megküldi a nőstény tulajdonosának a törzskönyvi kivonatokat. Amennyiben az új tulajdonos neve a kölyök 16 hetes korában még nem ismert, a törzskönyvvezető az okmányt a tenyésztő nevére állítja ki, továbbá, ha a kölyköt kedvencnek szánják, akkor a kivonaton feltüntetésre kerül a “nem tenyészthető / not for breeding” megjegyzés. A kölyök 16 hetes kora után a 7. Sz. Tulajdonátruházási kérelem kitöltésével lehet az új tulajdonos nevére átírni a macskát, a megfelelő díj megfizetése ellenében.

• Olyan macska esetében, amely korábban már cserélt gazdát, az új tulajdonosnak levélben kell kérnie az átruházást a saját nevére, mellékelve az adásvételi v. ajándékozási szerződést.

• Átruházási igazolás hiányában a macskát az utolsó bejegyzett tulajdonos tulajdonának kell tekinteni, ellenkező bizonyításig.

5. Honosítás:

A tenyészet bővítése céljából újonnan vásárolt macska esetében meg kell küldeni a honosítási kérelmet, csatolva a honosítandó macska pedigréjét, a transzfert (tulajdon átruházási igazolást) vagy az adásvételi szerződést, melyek a tulajdonjogot igazolják, a microchip igazolást és tenyésztésbe vételig a szükséges/előírt állategészségügyi igazolásokat, kiállítási eredményeket.

Más szervezet által kiállított pedigrével rendelkező ivaros felnőtt vagy kölyök macskát csak egyesületünknél bejegyzett és egyesületünknél aktív tenyésztőként működő tenyésztő honosíttathat. Ivartalanított macskákat csak olyan tag honosíttathat, aki nem aktív tenyésztője vagy vezetőségi tagja más szervezetnek, egyesületnek.

6. Egyéb kötelezettségek és előírások:

a. A nőstény macskák kímélése céljából, nőstényenként 24 hónap átlagában maximum 3 alom engedélyezett, feltéve, hogy a szülést követően 3 hónapon belül nem fedeztetik be. Kivételes esetben a Tenyésztői Bizottság külön engedélyt adhat, amennyiben erre az állatorvos írásos okot ad.

b. Nőstény macska egyszerre csak egy kandúrral pároztatható, másik kandúrral csak az első fedezést követő 3-4 hét elteltével lehet.

c. Fedezőkandúr két héten belül két nősténnyel nem pároztatható.

d. Hím és nőstény egyaránt legkorábban 10 hónapos kor betöltése után pároztatható, bármilyen korán is váljanak ivaréretté. Még kedvezőbb, és ez ajánlott, ha az első pároztatásra 1 éves kor betöltése után kerül sor. Kivételes, erősen indokolt esetben, kizárólag állatorvos írásos javaslatára, a Tenyésztői Bizottság külön engedélyt adhat nőstény macska 10 hónapos kor előtti pároztatására.

e. Testvérek pároztatásától tartózkodni kell. Különleges esetekben, elsősorban utódvizsgálat érdekében ez véghezvihető, de csak a Tenyésztői Bizottság előzetes, írásos hozzájárulásával. Féltestvéreket keresztezni, egyedeket apához vagy anyához visszakeresztezni három nemzedéken belül csak egyszer szabad, de azt is csak különleges indok (pl. génrögzítés) alapján, a Tenyésztői Bizottság előzetes, írásos engedélyével.

f. Általános elvként kerülendő az olyan személy macskájával pároztatni, aki nem tagja a WCC valamely tagegyesületének. Ha erre valamely fontos ok miatt mégis sor kerül (pl. nem áll rendelkezésre megfelelő pár), javasolt, hogy a pároztatással kapcsolatos megállapodást a felek írásban rögzítsék.

g. A fedeztetési díjat a pároztatás alkalmával, a nőstény távozásakor ajánlott megfizetni, kivéve, ha a felek más, írásos, megállapodást kötnek. Ha az első pároztatási kísérlet sikertelennek bizonyul, arról a fedezőkandúr tulajdonosát 6 héten belül írásban értesíteni kell. Ebben az esetben a kandúrt egy éven belül még egy alkalommal kell rendelkezésre bocsátani a fedeztetési díj fejében. A fedeztetési díjat – a fedezőkandúr és a nőstény tulajdonosa között létrejött ellenkező értelmű megállapodás hiányában – akkor is meg kell fizetni, ha csak egy utód születik. Ha az utódok életképtelenek, fedeztetési díj nem jár, illetve, ha az már kifizetésre került – a felek ellenkező tartalmú megállapodása hiányában – ennek fejében egy éven belül a pároztatás díjmentesen megismételhető.

h. A tenyésztőnek, illetve a macska tulajdonosának kötelessége 4 héten belül írásban bejelenteni a törzskönyvvezetőnek az alábbiakat:

• Az idegen kiállításon szerzett minősítéseket és díjakat. A törzskönyvbe azok a minősítések és díjak jegyezhetők be, amelyeket a macska a WCF engedélyével rendelkező egyesületek kiállításain szerzett. Az Elnökség előzetes, írásos engedélye alapján más nemzetközi kiállításokon legfeljebb a CACE/CAPE minősítések fogadhatók el, ennél magasabb címeket csak WCF-kiállításon lehet megszerezni. Amennyiben a tenyésztő nem kért előzetesen írásos engedélyt idegen kiállításon történő részvételre, az ott szerzett címeket nem lehet a törzskönyvbe bejegyezni. Külföldi címeket/minősítéseket magyar kiállításokon megszerzett címekkel/minősítésekkel kiváltani nem lehet, kivételt képez ez alól a WCF-Világkiállítás, melyről a WCF külön szabályzatban rendelkezik (WCF Show Rules C.2.1).
• Más – WCC szövetségébe tartozó egyesület kiállításain – megszerzett örökös címről kiállított igazolás másolatát, hogy a törzskönyvvezető bejegyezhesse azt a macska törzskönyvébe. Pl.: TICA-SGC, FIFe-GIC, CFA-Ch., stb.
• Az eladott, elajándékozott kölykök vagy felnőtt macskák új tulajdonosainak nevét és címét, mellékelve az adásvételi vagy ajándékozási szerződést.

• A tenyészet bővítése céljából újonnal vásárolt macskákat honosíttatni kell.
• Mindazon maradandó változásokat, amelyek a macskát baleset, illetve műtét következtében érték (foghiány, szemsérülés, súlyosabb, látható sérülések nyoma, ivartalanítás, egyéb műtét).
• Az észlelt örökletes rendellenességeket, valamint azokat a tenyész- és kereskedelmi értékeket befolyásoló betegségeket, amelyen a macska átesett.
• A macska elpusztulásának időpontját és okát.
• Új fajta kitenyésztésének szándéka esetén be kell jelenteni a szándékot, a tervezett eljárás és az elérendő cél leírásával. A törzskönyvvezető e tervet az Elnökséggel és az Elnökségen keresztül a WCF vezetőségével jóváhagyatja.

7. A bejegyzett adatok bizonylatolása:

A Főtörzskönyvbe, illetve a Kísérleti Nyilvántartásba kizárólag bizonylatolt, okmányolt adatok jegyezhetők be. Bizonylatnak egyesület által kiállított törzskönyvi kivonat, más dokumentum, bírói minősítés, valamint a macska tulajdonosának írásbeli nyilatkozata számítanak. A nyilvántartásban szereplő minden egyes adat mögött írásbeli bizonylatnak kell állnia. Szóbeli közlést elfogadni és azt bejegyezni tilos!

8. Adatok tárolása:

Minden egyes macska számára külön dossziét kell nyitni a különféle okmányok, igazolások, bejelentések, minősítések, szemlék, stb. tárolására. Az okmányokat a HungaroCat öt évig őrzi meg, utána azokhoz csak digitalizálva lehet hozzáférni. Kivételt képeznek ez alól a törzskönyvi kivonatok, ill. azok hitelesített másolatai, melyeket nem lehet leselejtezni.

a lap tetejére

IV.
Állategészségügyi Szabályok

1. Minden tag kötelessége, hogy macskája megbetegedése esetén állatorvos segítségét vegye igénybe.

2. A tenyésztő kötelessége a nála született kismacskák első védőoltásának beadatása (8-12 hetes korban) macskanátha és fertőző gyomor-, és bélgyulladás, valamint chlamydia ellen. Ugyanakkor gondoskodnia kell a kölykök 6 hetes, valamint 8-9 hetes korban történő féregtelenítéséről is.

3. A megszületett, egészséges kölykök elpusztítása nem megengedett. A nőstény tulajdonosának kötelessége a kölyköket megfelelően elhelyezni akkor is, ha azok valamely oknál fogva nem jegyezhetők be a Törzskönyvi Nyilvántartásba, vagy nem sikerül őket értékesíteni.

4. A gyógyíthatatlan, fájdalmat okozó betegségben szenvedő, illetve más, az életet az állat számára nyomorúsággá változtató nyomorékságban szenvedő macskák kíméletes túlaltatását meg kell fontolni és ahhoz állatorvos segítségét kell kérni.

5. Ki kell zárni a tenyésztésből a következő ártalmaktól szenvedő macskákat:

• Orrhasadék, garat-, és szájhasadék (nyúlszájúság)
• Süketség
• Vakság
• Előre álló alsó és felső állkapocs
• Csonttorzulás a farok csigolyákon (csomó, megtöretés)
• Kancsalság
• Félheréjűség (monorchismus), teljes rejtett heréjűség (cryptorchismus)
• Többujjúság (polydactylia)
• Nyitott gerinc
• Térdficam
• Csípődysplasia
• Más, egyéb csonttorzulás, csökevényesség
• Látható köldöksérv
• Törpenövés
• Kimutatott PKD, HCM vagy PRA
• Minden egyéb, maradandó károsodást okozó betegségek, beleértve a bizonyítottan örökletes, vagy más ritkább betegségeket

6. Génhibás macskák kiszűrésére irányuló kötelező vizsgálatok, melyeket minden tenyésztésbe vont állatnál el kell végeztetni:

• PKD (Polycystic Kidney Disease) – perzsa (PER), egzotikus rövidszőrű (EXO) és brit macskák (BRI és BLH), Selkirk rex (SRS és SRL), valamint skót lógó és állófülű (SFS és SCS), felföldi (SFL) macskák. A pozitív eredménnyel rendelkező macskákat ivartalaníttatni kell.
• HCM (Hypertrophic Chardiomyopathy) – Maine Coon, Ragdoll és RagaMuffin macskák. A pozitív eredménnyel rendelkező macskákat ivartalaníttatni kell.
• GM (Gangliosidosis) DNS vizsgálat – korat macskák, amennyiben a szülők nem rendelkeznek igazolással arról, hogy GM-mentesek.
• Hallásvizsgálat – minden fehér macskánál, fajtára, nemre, korra való tekintet nélkül.

7. Génhibás macskák kiszűrésére irányuló ajánlott vizsgálatok, melyeket a tenyésztésbe vont állatoknál ajánlott elvégeztetni:

• Csípődysplasia (HD – Hip Dysplasia) – Maine Coon macskák. A pozitív eredménnyel rendelkező macskákat ivartalaníttatni kell.
• Progresszív retina atrophia (PRA – Progressive Retinal Atrophy) – abesszin és szomáli macskák. A pozitív eredménnyel rendelkező macskákat ivartalaníttatni kell.

Amennyiben valamely macska esetében a fenti betegségekre (HD, PRA) felmerül a gyanú, a vizsgálatokat kötelezően el kell végeztetni és pozitív eredmény esetében a macskát ivartalaníttatni kell.

8. Kizárólag egészséges, féregtelenített, macskanátha és fertőző gyomor-, és bélgyulladás, valamint Chlamydia ellen oltott macskákat szabad pároztatni. A tenyésztésbe vont állatok Felv, FIV és FIP szűrése erősen ajánlott.
Amennyiben a pároztatás során a fedezőkandúr, illetve a nőstény bizonyíthatóan megbetegítette párját, az abból eredő károkért a betegséget okozó macska tulajdonosának felelősséget kell vállalnia.

9. A fertőző betegségek fellépéséről (macskanátha, fertőző gyomor-, és bélgyulladás, Chlamydia, Felv, FIV, FIP, gombásodás) a macska tulajdonosának az Elnökséget értesítenie kell.
E fertőző betegségek lefolyása idején és annak állatorvosilag igazolt lezajlása után 2 hónapig tilos a macska tulajdonosának, mind személyes, mind írásos (kivétel e-mail) kapcsolatot tartania más macskatartókkal. A tulajdonában levő macskák a 2 hónap lejárta előtt kiállításon nem vehetnek részt.
A bejelentés elmulasztása, valamint a 2 hónapnál korábbi kiállítási részvétel súlyos fegyelmi vétség.

a lap tetejére

V.
Tartási Szabályok

1. A tenyésztő tagok kötelesek a súlyos genetikai hibát örökítő macskákat ivartalaníttatni.

2. A macskák alapvetően gazdájukkal együtt, lakóközösségben éljenek. A kandúrokat külön kell szeparálni a nőstényektől, hogy egyértelműen megállapítható legyen az utódoknak melyik kandúr az apjuk.

3. Ha ez nem megvalósítható, a macskák tartására berendezett helyiségnek akkorának kell lennie, hogy a benne élő macskák mindegyikének minimálisan 4 négyzetméter terület álljon rendelkezésére. A helyiségnek legalább 180 cm magasnak kell lennie. Macskák ketrecben, szűk helyen tartása tilos. Ha a macskák számára kertben kennel létesül, a kennel minimális alapterületének 4x2 méteresnek kell lennie. Ezen belül kell elhelyezni olyan fűthető, zárt házikót, amelyben a macska a téli hidegben meg tud húzódni.

4. Ha a macskák számára külön helyiséget rendeznek be, akkor annak jól fűthetőnek, szellősnek, nappali fénnyel ellátottnak kell lennie. A helyiségben és a kennelben megfelelő számú toalettedényt kell biztosítani, a teret mászófákkal, pihenőpolcokkal, kosarakkal kell berendezni, hogy lakáshoz hasonló atmoszféra alakuljon ki benne és a macska jól érezze magát.

5. Kertes házban lakó macskatulajdonosok számára az ajánlott – különösen, ha a kertet másokkal is megosztja – , hogy kifutót építsen a kertben, ahol a macska a nappali órákban vagy nyári időszakban jól el van, anélkül, hogy a szomszédokat zavarná, vagy elszökne vagy eltulajdonítanák.

6. Nem szabad a macskákat huzamos ideig emberi vagy állati társaság nélkül tartani. Huzamos idő alatt napok, hetek értendők. Még a kennelben tartott fedezőkandúrnak sem szabad teljesen elkülönítve élnie. Vagy egy ivartalanított macskát kell vele tartani, vagy úgy rendezni kenneljét, hogy a rácson át lásson más macskákat, vagy gazdáját a kertben tevékenykedni. Téli időszakban a tulajdonosnak legalább napi két alkalommal hosszabb időt kell szakítania arra, hogy a kennelben élő macskákkal foglalkozzék, számukra az emberi társaságot biztosítsa és ezzel megelőzze a „kennel betegség” kialakulását.

7. Fiatal és vemhes macskákat a tenyészkandúroktól célszerű elkülönítve tartani.

8. A tagoknak a tisztaságra nagy gondot kell fordítaniuk, mind a macskák helyisége, mind az általuk használt tárgyak és a nekik szánt élelmiszerek, továbbá ápolásuk tekintetében.

9. Ha alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a tartási körülmények nem megfelelőek, a tényt az arra kijelölt személyeknek ki kell vizsgálniuk. A vizsgálatra az Elnökség hivatott megbízást adni. A vizsgálatot lefolytató személyeknek írásban kell észrevételeiket és javaslataikat az Elnökséggel tudatni. Amennyiben a vizsgálat azt mutatja ki, hogy a tartási körülmények nem megfelelőek, az Elnökség felszólítja a tagot a változtatásra. Amennyiben legalább két írásbeli felszólításra sem történik változás, az súlyos fegyelmi vétség, és a tag kizárásával járhat.

VI.
Előírt tenyésztői magatartás

1. Nem szabad egy alomból két macskánál többet ugyannak a személynek eladni vagy elajándékozni. Egész alom egybeni értékesítése szintén tilos.

2. A tenyésztőnek 3-6 héten belül írásban kell értesítenie a törzskönyvvezetőt a tulajdonos változásokról, s arról, hogy kinél helyezte el a kölyköket. Ha ezt elmulasztja, az adatok pótlásáig a tenyészetből származó újabb utódok nem törzskönyvezhetők.

3. A tenyésztőnek a kölyökmacskákkal együtt át kell adnia a kölyök oltási bizonyítványát – útlevelét, ha van – és a törzskönyvvezetőtől kapott törzskönyvi okmányokat.

4. A tenyésztőnek kötelessége felhívni az új tulajdonos figyelmét a védőoltások megismétlésének szükségességére, a betegségek elleni védekezésre, a tartással, ápolással, a paraziták elleni védekezéssel kapcsolatos módszerekkel kapcsolatos tudnivalókra. Bátorítania kell az új tulajdonost a kedvencnek tartott macskák 6 hónapos kor utáni ivartalanítására.

5. Az adás-vételi v. ajándékozási szerződésben meg kell határozni, hogy a kérdéses egyedet kedvenc, tenyész-, illetve kiállítási minőségben adja át a tenyésztő az új tulajdonosnak. Ennek megfelelően a tenyésztőnek nyíltan tájékoztatnia kell az új tulajdonost a kölyök valódi értékéről, várható tenyészértékéről, esetleges küllemi hibáiról.

6. A tenyésztő köteles minden igyekezetével megelőzni a fertőző betegségek kialakulását. Amennyiben tenyészetében ilyen fellép, annak megszűnéséig sem kölyök, sem felnőtt macskát nem értékesíthet és nem ajándékozhat el. Olyan fertőző betegség esetén, amely inkubációs ideje miatt bizonyíthatóan még a tenyésztőnél elszenvedett fertőzés következtében lépett fel a macskában, de csak már az új tulajdonosnál okozott látható tünetet rajta, a teljes körű anyagi felelősség a szavatossági szabályok szerint a tenyésztőt terheli. Az új tulajdonos a kártérítési igényét polgári jogvita útján érvényesítheti.

7. A tenyésztőnek lehetővé kell tennie, hogy az Elnökség által kijelölt személy vagy személyek a tulajdonában lévő macskák tartási körülményit megtekintsék. Amennyiben a tenyésztő lakóhelyétől távol tartja a nevén szereplő macskát/macskákat, azok fellelhetőségi helyéről írásban kell a törzskönyvvezetőt értesítenie, az ok megjelölésével. Ha a szemléző(k) a tenyésztő nevén nyilvántartott macskák között hiányt talál(nak), azt jelentenie kell és ennek alapján az Elnökség vizsgálatot rendelhet el.

a lap tetejére