Szabályzatok - Régi Alapszabály (alapító okirat)

Az egyesület Alapszabályának – létesítő okiratának – célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus működését, elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését, az egyesület szervezeti felépítését az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján.

1. Az egyesület neve, székhelye, működési területe:

a. Az egyesület neve: HungaroCat Magyar Országos Egyesület - Rövidítése: HungaroCat

b. Székhelye: 1102. Budapest, Állomás u. 21. III. 12.

c. Működési területe: a Magyar Köztársaság egész területe


2. Az egyesület pecsétje:

Az egyesület pecsétje: szögletes,
Felül: az egyesület rövid neve: HungaroCat
Alatta: a székhelye: 1102. Budapest, Állomás u. 21. III. 12.
Alatta: az adószám: 18269772-1-42

3. Az egyesület működésének elvi alapjai:

a. A HungaroCat Magyar Országos Egyesület önálló jogi személy. Tevékenységét és működését az egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok, és jelen Alapszabály alapján fejti ki.

b. Az egyesület vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az Alapszabály 4. pontjában meghatározott tevékenységére fordítja.

c. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól, szervezetektől és áramlatoktól független, azokat és azok jelöltjeit nem támogatja és azoktól politikai célból juttatott támogatást nem fogad el.

d. Politikailag és ideológiailag semleges. Országgyűlési képviselőjelöltet, valamint megyei és települési választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat.

e. Nem nyereségelvű szervezet.

f. Az egyesület kapcsolatot tart, együttműködik a hasonló tevékenységet folytató, elveiben osztozó más nemzetközi, országos és regionális szövetségekkel, egyesületekkel, társaságokkal, de működését azoktól függetlenül, önálló szervezetként teszi.

4. Az egyesület célja és feladatai:

a. Az egyesület célja:

A házi macskák és a fajtatiszta macskák védelme
A fajtanemesítést szolgáló tenyésztéshez szükséges, törzskönyvezett macskafajták fenntartását szolgáló ismereti és tárgyi feltételek biztosítása.
A kultúrált macskatartást szolgáló ismeretek terjesztése

b. Az egyesület feladatai:

Tömöríti mindazokat, akik önként, meggyőződésből kívánják támogatni a macskák védelméért munkálkodókat, és ezen keresztül az állatok megbecsülésére próbálják ösztönözni embertársaikat.
Internetes honlapot működtetve törekszik az egyesületi munka elősegítésére és a közvélemény tájékoztatására.
Állami és társadalmi szervezetekkel együttműködve előadásokat, vitákat, szakmai bemutatókat és nemzetközi kiállításokat szervez.
A törzskönyvezett macskák tenyészértékének megállapítása, törzskönyvezés, a hatályos jogszabályokban biztosított lehetőségek felhasználásával, az általa kidolgozott Törzskönyvezési Szabályzat alapján.
Ellenőrzi és irányítja a tenyésztői munkát, tenyésztői programokat a Tenyésztői Szabályzat alapján.
Kapcsolatot tart fent a céljaiban osztozó magyar és külföldi, elsősorban a World Cat Federation (WCF) kötelékébe tartozó társegyesületekkel és elősegíti tagjainak részvételét külföldi kiállításokon.
Támogatja a macskák védelmét szolgáló macskamentő állomások munkáját.
Helyi egységeket hozhat létre (klubok, körök, területi szervezetek, egységek)
Díjakat, okleveleket, emlékérmeket adományoz.
Évente kihirdeti az Év Tenyésztője, az Év Macskatartója és az Év Macskája nyertesét.

5. Az egyesület vagyona, jövedelme, gazdálkodása:

a. Az egyesület gazdasági tevékenységet csak elsődleges céljai elérésével kapcsolatban, nem elsődleges céllal végezhet. Az egyesület rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a testületi szervek által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.

b. Az egyesület vagyona lehet:

Készpénz
Követelés
Ingó és ingatlan vagyon

c. Az egyesület jövedelme, bevételei:

Tagdíj
Támogatások
Adományok, hagyományok
Törzskönyvezési díjak
Szolgáltatási tevékenység ellenértéke
Rendezvények bevételei
Az alaptevékenységet szolgáló gazdálkodó tevékenység bevétele

d. Az egyesület főbb kiadásai:

WCF felé fizetendő éves tagdíj, az egyesület működési költségei, honlap üzemeltetési költségei, propaganda-anyagok, kiadványok készítése és terjesztési költségei, kiállítások rezsiköltségei, központi ügyvitel személyi és dologi kiadásai.

e. Tartozások:

Az egyesület tartozásaiért vagyonával felel
A tagok csak tagdíjat kötelesek az egyesület felé megfizetni, az egyesület tartozásaiért vagyonukkal nem felelnek.

f. Az egyesület megszűnése:

Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról minden esetben úgy rendelkezik, hogy az adósságok és hátralékok kifizetése után maradó összeget az Alapítvány a macskákért (adószám: 18011476-1-41) bankszámlájára kell átutalni, elősegítve ezzel a kóbor állatok számának csökkenését. Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a megszűnéskor az Alapítvány a macskákért már megszűnt, és az egyesület vagyonának hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

Az egyesület megszűnik, ha

o Feloszlását közgyűlésen kimondja
o Más egyesületbe beolvad
o Taglétszáma 10 fő alá csökken
o A Bíróság feloszlatja, vagy az arra jogosult szerv megszűnteti

6. Az egyesület tagjai, a tagság keletkezése:

a. Az egyesület tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az Alapszabályt elfogadja és vállalja, hogy az egyesület működésében tevékenyen részt vesz.

b. Alapító tag az a személy, aki a HungaroCat 2011. június 19-i alapításában részt vett, valamint az, aki az egyesületté válást kimondó közgyűlésen megjelent.
c. Rendes tag lehet minden természetes személy, jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete. Az alapító tagok automatikusan rendes tagokká válnak.

d. Pártoló tag lehet minden természetes személy, jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely anyagi és erkölcsi támogatásával az egyesület működését elősegíti.

e. Tiszteletbeli tagok lehetnek az egyesületet kiemelkedően támogató, társadalmilag elismert személyiségek.

f. A tiszteletbeli tagokat az ügyvezető elnökség kéri fel a tisztség elfogadására. Kiemelkedő személyiségek felkérhetők védnöki tisztségre is. Tiszteletbeli tagság az elfogadással jön létre.

g. Nem lehet tag az, aki szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős bírósági büntető ítélet hatálya alatt áll.

h. Az egyesületbe való belépés és kilépés:

Az egyesületbe való belépési szándékot Belépési Nyilatkozat kitöltésével kell jelezni. Az ügyvezető elnökség a kérelmeket határozatban elbírálja és a határozatát írásban, átvételt igazolható módon kézbesíti a tagjelöltnek. A felvétel feltétele, hogy a kérelmező nyilatkozzon, hogy sem felnőtt, sem kölyök macskát állatkereskedőnek, illetve olyan személynek vagy szervezetnek nem ad el, vagy nem ajándékoz, aki / amely azt állatkereskedőnek továbbítja.

A tagsági viszony megszűnik:

- a tag halálával
- az Egyesület megszűnésével
- a tag kilépésével
- a tag kizárásával

i. Az egyesület valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet, a tagok tagsági igazolványt kapnak.

j. Az egyesület alapszabályát minden tag rendelkezésére kell bocsátani.

7. Az egyesületi tagok jogai és kötelességei:

Az egyesület tagsága, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll.

a. A rendes tagok részt vehetnek az egyesület közgyűlésén, szavazhatnak, választhatnak és választhatóak, de képviselettel járó tisztségre csak a 18. életévüket betöltött személyek választhatók meg.

b. A rendes tagoknak kötelességük óvni a vagyont és jogukban áll munkájukkal támogatni az egyesületet annak működése elősegítése érdekében.

c. A pártoló tagok, tiszteletbeli tagok és tisztségre nem választhatók az egyesület Közgyűlésén megfigyelőként lehetnek jelen, szavazati joggal nem rendelkeznek.

d. Valamennyi tag tájékoztatást kap az egyesület életéről évente legalább kétszer levélben és/vagy e-mailen keresztül.

e. Valamennyi tag kötelessége a példamutató állattartás, a macskák jólétének szem előtt tartása a tenyésztői munka során, olyan magatartás, mellyel embertársainkat a kulturált állattartásra ösztönzi. Valamennyi tag kötelessége az Alapszabály betartása. A rendes tag kötelessége a tagdíj megfizetése, a pártoló és tiszteletbeli tagoknak nincs tagdíjfizetési kötelezettsége. A pártoló tag kötelessége a közgyűlés által meghatározott pártoló tagdíj (pártoló tagok anyagi hozzájárulásának legkisebb mértékének) megfizetése.

8. Az egyesület szervezete

a lap tetejére

I.
A Közgyűlés

1. Az egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés

a. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörrel a következő feladatokat látja el:

1. Megállapítja, elfogadja, illetve módosítja az egyesület Alapszabályát és Fegyelmi Szabályzatát
2. Az ügyvezető elnökség tagjainak felmentése. Titkos szavazással megválasztja a háromtagú jelölőbizottság által javasolt és a Közgyűlés által nyílt szavazással elfogadott jelölőlista alapján az egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, az ügyvezető elnökség tagjait, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökét és tagjait.
3. Megvitatja és jóváhagyja az egyesület testületeinek beszámolóit.
4. Megállapítja a következő időszakra a költségvetés bevételi főösszegeit és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatait.
5. Beszámoltatja az ügyvezető elnökséget az egyesület pénz- és vagyongazdálkodással kapcsolatos munkáról, figyelembe veszi egyéb, a működést érintő javaslatait.
6. Meghatározza az egyesületi tagok tagsági díjának összegét, valamint a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának legkisebb mértékét.
7. Határoz az egyesületnek más egyesülettel való egyesüléséről, valamint az egyesület feloszlásáról.
8. Dönt mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, ill. amelyeket a Közgyűlés saját hatáskörébe von.

b. Az (a) bekezdés 4-5. pontjában meghatározott hatáskört az egyesület ügyvezető elnöksége gyakorolja abban az évben, amelyben Közgyűlést nem hívnak össze.

2. A Közgyűlés összehívása, határozatképessége:

a. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább ötévenként össze kell hívni.

b. Tisztújító Közgyűlést minden ötödik évben kell tartani.

c. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező rendes tagok több, mint 50 %-a jelen van. Ha határozatképtelenség miatt a Közgyűlést el kell halasztani, a másodszorra összehívott Közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképes, hogyha erről előzetesen tájékoztatták a tagokat.

d. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szava dönt. Kivétel a testületek tagjainak megválasztása, mely titkos szavazással zajlik. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

e. Kétharmados szótöbbség szükséges az Alapszabály, valamint a Fegyelmi Szabályzat megállapításához és módosításához, valamint az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének és az egyesület feloszlásának kimondásához.

f. A Tisztújító Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni és annak egy példányát meg kell küldeni a felügyelő szervnek is. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlevők névsorát, a javaslatok, beszámolók, felszólalások lényegét, valamint az elfogadott határozatok szó szerinti szövegét. A Közgyűlés elé terjesztett írásbeli anyagokat a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet két tagnak hitelesítenie kell. A Közgyűlés határozatairól, illetve az ott elhangzottak lényegéről az egyesületi tagokat levélben és/vagy e-mailen tájékoztatni kell.

3. Rendkívüli Közgyűlés összehívása:

a. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha az összes tag egyharmada írásban kéri az összehívást, okának és céljának megjelölésével, valamint ha a bíróság azt elrendeli

b. A Közgyűlés csak abban a napirendi pontban határozhat, amelyre összehívták.

c. Lemondás, vagy tisztségétől más okból megvált tisztségviselő helyére új tisztségviselő megválasztása céljából.

4. A Közgyűlés összehívásának módja:

A Közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze, a napirend megjelölésével, 10 nappal a kitűzött nap előtt. A Tisztújító Közgyűlésen, ötévente, az előző testületek lemondanak, ülésvezető elnököt kérnek fel a Közgyűlés levezetésére és az új tisztségviselők megválasztásának lebonyolítására.

a lap tetejére

II.
Az ügyvezető elnökség

A Közgyűlések közötti időben az egyesület tevékenységét a 3 tagú ügyvezető elnökség irányítja. Tevékenységéről a Közgyűlésnek tartozik beszámolni.

1. Az ügyvezető elnökség határköre:

a. Az ügyvezető elnökség megvitatja és a Közgyűlés elé terjeszti:

Az egyesület Alapszabálya és Fegyelmi Szabályzata módosítási tervezetét.

Beszámolóját az előző Közgyűlés óta végzett munkájáról, az előtte álló időszakra tervezett feladatokról.

Az egyesület pénzügyi és gazdálkodó tevékenységéről, vagyoni helyzetéről szóló beszámolót.

b. Az ügyvezető elnökség megvitatja és jóváhagyja.

Az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pénz- és Vagyonkezelési Szabályzatát, Törzskönyvezési, Tenyésztői és Kiállítási Szabályzatát, illetve fentiek módosítását.

Az egyesület éves tevékenységéről szóló, az I. fej. (a) bekezdés 5-6. pontjában meghatározott tervezetet és beszámolót azokban az években, amikor Közgyűlést nem hívnak össze.

Az egyesületi létesítmények, eszközök fejlesztésére, korszerűsítésére készült javaslatokat.

Tagfelvételi kérelmeket.

c. Az ügyvezető elnökség határoz:

1. A költségvetés évközi szükség szerinti megváltoztatásáról.

2. Bizottság vagy helyi egység létrehozása és megszüntetése kérdésében.

3. Az állandó bizottságok tisztségviselőinek megbízatásáról, illetve annak visszavonásáról.

d. Az ügyvezető elnökség fegyelmi jogkört gyakorol:

Első fokon a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai tekintetében.

Másodfokon a tagok, illetve a pártoló tagok tekintetében.

2. Az ügyvezető elnökség ülésének összehívása

a. Az ügyvezető elnökség szükség szerint, de legalább hathavonta ülésezik, az ülések között e-mailben tart kapcsolatot egymással. Az ülést az elnök, vagy az alelnök hívja össze. Ügyvezető elnökségi ülés összehívását a Felügyelő Bizottság elnöke is elrendelheti.

b. Az ülésre meghívhatók állandó jelleggel vagy egyes napirendi pontok ismertetésénél tanácskozási joggal más személyek is.

3. Az ügyvezető elnökség működése

a. Az ügyvezető elnökség éves ülésterv alapján végzi munkáját.
Az üléstervet úgy kell kidolgozni, hogy az biztosítsa az ügyvezető elnökség és az egyesület működésének hatékonyságát.

b. Az ügyvezető elnökség üléseit az egyesület elnöke, távollétében az alelnök, az ő távollétében az elnökség által választott ülésvezető elnök végzi.

c. Az ügyvezető elnökség akkor határozatképes, ha az elnökség több, mint a fele jelen van. Az ülés elnökének meg kell állapítania az ülés határozatképességét. Az ügyvezető elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg.

d. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. Ennek tartalmaznia kell a jelenlevők nevét, az előterjesztések és felszólalások lényegét, valamint a határozatok szó szerinti szövegét. Az írásbeli előterjesztéseket a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A jegyzőkönyvet két elnökségi tagnak hitelesíteni kell. A határozatokat a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani.

4. Az ügyvezető elnökségi tagok jogai és kötelességei

a. A tag jogosult:

Az ügyvezető elnökség ülésein az egyesület tisztségviselőitől az egyesület tevékenységét érintő vagy azzal összefüggő bármely ügyről részletes felvilágosítást kérni

Valamely ügyben intézkedést kezdeményezni, a jogos kérelmek vagy panaszok megfelelő módon történő intézést szorgalmazni és a tett intézkedésekről tájékoztatást kérni.

b. A tag köteles rendszeresen és tevékenyen részt venni:

Az egyesület feladatainak meghatározásában és azok megvalósításának elősegítésében.

A Közgyűlés és az ügyvezető elnökség határozatainak végrehajtásában, illetve azok végrehajtásának ellenőrzésében.

Köteles az egyesület vagyona felett őrködni, az alapszabályszerű működést fenntartani, a tagok érdekeit megvédelmezni.

c. Az ügyvezető elnökség tagja felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kinyilvánította és maradandóan fenntartotta.

d. Fel kell menteni megbízatása alól azt az ügyvezető elnökségi tagot, aki három egymást követő elnökségi ülésen nem vesz részt és távolmaradásáról elfogadható indokkal nem szolgál.

a lap tetejére

III.
A tisztségviselők

1. A tisztségviselők választása

a. Az egyesület tisztségviselői a következők:

Elnök
Alelnök
Titkár

b. Az egyesület tisztségviselőit a Közgyűlés választja meg titkos szavazás során öt évre.

c. Az egyesület tisztségviselői az egyesülettel munkaviszonyban nem állnak.

2. A tisztségviselők hatásköre és feladatai:

a. Az egyesület elnöke: az egyesület tisztségviselője

Felelősséget visel az egyesület folyamatos működésének személyi, tárgyi és anyagi feltételei felett
Elnököl az egyesület Közgyűlésein
Vezeti és szervezi az ügyvezető elnökség munkáját
Összehívja és vezeti az ügyvezető elnökség üléseit
Képviseli az egyesületet, kapcsolatot tart fenn az egyesület felügyelő szervével, más állami és társadalmi szervezetekkel
Ellátja a Közgyűlés és az elnökség által rábízott feladatokat
Ellenőrzi a tagságtól, ill. harmadik személytől bármely jogcímen befolyt összeg kezelését, felhasználását
Harmadik személyekkel való szerződést megköti
Az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentumokat ellenőrzi
Az egyesület iratait kezeli
A bevételi és kiadási bizonylatokat kezeli

Az elnök az egyesületet önállóan és teljes körűen képviseli. Az elnök akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti az egyesület elnökét, aki az egyesületet ebben az esetben szintén önállóan képviseli.
Az egyesület bankszámlája felett való rendelkezéshez minden esetben az elnök önálló aláírása szükséges.

b. Az alelnök:

Az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén vezeti az ügyvezető elnökség üléseit, és egyéb vonatkozásban is gyakorolhatja az elnöki hatáskört az elnök akadályoztatása esetén.
Önálló intézkedési jogkörrel ellátja az ügyvezető elnökség vagy az elnök által ráruházott feladatokat.

c. A titkár:

Irattároz, levelez, iktat, intézi az egyesületi adminisztrációt. Az elnöki ülésekről jegyzőkönyvet készít.
Vezeti a naprakész tagnyilvántartást.
Ellenőrzi az egyesület tevékenységét, intézkedik a napi ügyekben, beszámol az ügyvezető elnökségnek.
Javaslatokat tesz fegyelmi eljárás megindítására.
Munkájáért az ügyvezető elnökségnek tartozik beszámolási felelősséggel.

a lap tetejére

IV.
A bizottságok

1. Fegyelmi és Etikai Bizottság

a. A Fegyelmi és Etikai Bizottság három tagját a Közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra.

b. Munkáját a Fegyelmi Szabályzat alapján végzi, az ügyvezető elnökség által határozatban elrendelt fegyelmi eljárást lefolytatja és annak eredményeként határozatot hoz. A tagot kizárni a fegyelmi eljárás keretében a Fegyelmi és Etikai Bizottság jogosult, ha a tag súlyosan megsérti az Alapszabály rendelkezéseit. A kizárási eljárás során a tagot értesíteni kell, számára védekezés lehetőségét biztosítani kell és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell. A Fegyelmi és Etikai Bizottság határozatát a kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet megfellebbezni, a fellebbezést az ügyvezető elnökség bírálja el.

c. A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagja felett a fegyelmi jogkört első fokon az ügyvezető elnökség, másodfokon a Közgyűlés gyakorolja.

d. A Fegyelmi és Etikai Bizottság jogi tanácsért harmadik személyhez is fordulhat.

e. A Fegyelmi és Etikai Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, az ülések között e-mailben tart kapcsolatot egymással. Az ülést az elnök hívja össze. A Fegyelmi és Etikai Bizottsági ülés összehívását az ügyvezető elnökség és a törzskönyvvezető is kezdeményezheti, de az ülést minden esetben a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke hívja össze írásban, a napirendi pontok megjelölésével, 10 nappal a kitűzött nap előtt.

f. A Fegyelmi és Etikai Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két fő jelen van.

g. A Fegyelmi és Etikai Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Határozatairól haladéktalanul írásban értesíti az ügyvezető elnökséget.

2. Egyéb bizottságok

a. Meghatározott feladatok ellátására az ügyvezető elnökség alkalmi és állandó bizottságokat hozhat létre.

b. A bizottságok az ügyvezető elnökség irányításával működnek, munkájukról az ügyvezető elnökségnek tartoznak beszámolni.

c. A bizottságok elnökét és titkárát az ügyvezető elnökség bízza meg, megbízatásukat az ügyvezető elnökség vonja vissza.

d. Az ügyvezető elnökség a bizottságok működését felfüggesztheti, a bizottságot megszűntetheti.

V.
Összeférhetetlenség

A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és

a. magyar állampolgár,
b. a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
c. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Az Egyesület vezető testületeinek tagjai (ügyvezető elnökség, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság) csak egy vezető testületnek lehetnek tagjai. A vezető testületek tagjai, valamint a gazdasági vezető nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.

VI.
Egyéb rendelkezések

Az egyesület a működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, illetve beszámolói közlésére a nyilvánosságra hozatal módját akként szabályozza, hogy azokat a jogszabályban előírt módon közzéteszi, vagy ha erről jogszabály nem rendelkezik, úgy a szervezet honlapján megjelenteti.

ZÁRADÉK

Jelen, a Fővárosi Bíróság 12.Pk.60520/2011/2. és 12.Pk.60520/2011/4. sz. végzése alapján módosított, Alapszabályt a HungaroCat Magyar Országos Egyesület Közgyűlése 2011. augusztus 7., ill. 2011. szeptember 18. napján fogadta el.

Budapest, 2011. szeptember 18.

elnök

a lap tetejére