Szabályzatok - Alapszabály 2017

Az egyesület Alapszabályának – létesítő okiratának – célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus működését, elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését, az egyesület szervezeti felépítését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelően.

I.
Az egyesület adatai

1. Az egyesület neve: HungaroCat Magyar Országos Egyesület

2. Az egyesület rövidített elnevezése: HungaroCat

3. Az egyesület székhelye: 1102. Budapest, Állomás u. 21. III. 12.

4. Az egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

5. Az egyesület honlapjának címe: www.hungarocat.hu

6. Az egyesület e-mail címe: hungarocat@gmail.com

7. Az egyesület közösségi oldalának címe: www.facebook.com/Hungarocat

II.
Az egyesület célja, feladatai, tevékenysége

1. Az egyesület célja:

  a. A házi macskák és a fajtatiszta macskák védelme

  b. A fajtanemesítést szolgáló tenyésztéshez szükséges, törzskönyvezett macskafajták fenntartását szolgáló ismereti és tárgyi feltételek biztosítása.

  c. A kulturált macskatartást szolgáló ismeretek terjesztése

2. Az egyesület feladatai és tevékenysége:

  a. Tömöríti mindazokat, akik önként, meggyőződésből kívánják támogatni a macskák védelméért munkálkodókat, és ezen keresztül az állatok megbecsülésére próbálják ösztönözni embertársaikat.

  b. Internetes honlapot működtetve törekszik az egyesületi munka elősegítésére és a közvélemény tájékoztatására.

  c. Állami és társadalmi szervezetekkel együttműködve előadásokat, vitákat, szakmai bemutatókat és nemzetközi kiállításokat szervez.

  d. A törzskönyvezett macskák tenyész értékének megállapítása, törzskönyvezés, a hatályos jogszabályokban biztosított lehetőségek felhasználásával, az általa kidolgozott Törzskönyvezési Szabályzat alapján.

  e. Ellenőrzi és irányítja a tenyésztői munkát, tenyésztői programokat a Tenyésztői Szabályzat alapján.

  f. Kapcsolatot tart fent a céljaiban osztozó magyar és külföldi, elsősorban a World Cat Federation (WCF) kötelékébe tartozó társegyesületekkel és elősegíti tagjainak részvételét külföldi kiállításokon.

  g. Támogatja a macskák védelmét szolgáló macskamentő állomások munkáját.

  h. Helyi egységeket hozhat létre (klubok, körök, területi szervezetek, egységek)

  i. Díjakat, okleveleket, emlékérmeket adományoz.

  j. Évente kihirdeti az Év Tenyésztője, az Év Macskatartója és az Év Macskája nyertesét.

  a lap tetejére

III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1. A HungaroCat Magyar Országos Egyesület önálló jogi személy. Tevékenységét és működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései, valamint a vonatkozó jogszabályok, és jelen Alapszabály alapján fejti ki.

2. Az egyesület vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól, szervezetektől és áramlatoktól független, azokat és azok jelöltjeit nem támogatja és azoktól politikai célból juttatott támogatást nem fogad el.

4. Politikailag és ideológiailag semleges. Országgyűlési képviselőjelöltet, valamint megyei és települési választásokon jelöltet nem állít, és nem támogat.

5. Nem nyereségelvű szervezet.

6. Az egyesület kapcsolatot tart, együttműködik a hasonló tevékenységet folytató, elveiben osztozó más nemzetközi, országos és regionális szövetségekkel, egyesületekkel, társaságokkal, de működését azoktól függetlenül, önálló szervezetként teszi.

IV.
Tagdíj

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A rendes tagdíj összege 2018. január 1-től 5.000,- Ft, a pártolói tagdíjé szintén 2018. január 1-től 4.000,- Ft, amelyet minden év február 28. napjáig kell egy összegben az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 2017-ben a rendes tagdíj 4.000,- Ft, a pártolói tagdíj 3.000,- Ft.

Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében, június 30-ig történő belépés esetén a teljes évi, július 1-től történő belépés esetén féléves tagsági díjat, a létesítéstől számított 8 napon belül, ezt követően minden év február 28. napjáig köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

V.
A tagság

1. Az egyesület tagja lehet minden természetes személy, jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja és vállalja, hogy az egyesület működésében tevékenyen részt vesz.

2. Alapító tag az a személy, aki a HungaroCat 2011. június 19-i alapításában részt vett, valamint az, aki az egyesületté válást kimondó közgyűlésen megjelent.

3. Rendes tag lehet minden természetes személy, jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete. Az alapító tagok automatikusan rendes tagokká váltak.

4. Pártoló tag lehet minden természetes személy, jogi személy, valamint annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely anyagi és erkölcsi támogatásával az egyesület működését elősegíti.

5. Tiszteletbeli tagok lehetnek az egyesületet kiemelkedően támogató, társadalmilag elismert személyiségek.

6. Az egyesület valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet, a tagok tagsági igazolványt kapnak.

VI.
A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezett. Az egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik.

Az egyesületbe való belépési szándékot Belépési Nyilatkozat kitöltésével kell jelezni. Az ügyvezető elnökség a kérelmeket határozatban elbírálja és a határozatát írásban, átvételt igazolható módon kézbesíti a tagjelöltnek a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül. A felvétel feltétele, hogy a kérelmező nyilatkozzon, hogy sem felnőtt, sem kölyök macskát állatkereskedőnek, illetve olyan személynek vagy szervezetnek nem ad el, vagy nem ajándékoz, aki / amely azt állatkereskedőnek továbbítja.

A tiszteletbeli tagok felkérésére az ügyvezető elnökség tesz javaslatot és a közgyűlés egyhangú, elfogadó döntése alapján kéri fel a tiszteletbeli tagot a tisztség elfogadására. Kiemelkedő személyiségek felkérhetők védnöki tisztségre is, a közgyűlés előzetes, egyhangú szavazata alapján. A tiszteletbeli tagság az elfogadással jön létre.

Nem lehet tag az, aki szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerős bírósági büntető ítélet hatálya alatt áll.

A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

VII.
A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági viszony megszűnik:

  a. A tag kilépésével

  b. A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével

  c. A tag kizárásával

  d. Az egyesület megszünésével

  e. A tagsági díj határidőn túli elmaradásával

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3. A Fegyelmi Bizottság nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan megsérti vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a Fegyelmi Bizottság folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a Fegyelmi Bizottság ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A Fegyelmi Bizottság a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Fegyelmi Bizottsági határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesület elnökségéhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia az elnökségi ülést, melyre igazolható módon a fellebbező tagot is meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot megerősítheti, vagy hatályon kívül helyezheti. Az erről szóló határozatot 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag, a kizárást kezdeményező bármely tag vagy egyesületi szerv a kizárást megerősítő vagy hatályon kívül helyező másodfokú elnöki határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az egyesült közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

a lap tetejére

VIII.
A tagok jogai

Az egyesület tagsága rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll.

a. A rendes tagok részt vehetnek az egyesület közgyűlésén, szavazhatnak, választhatnak és választhatóak, de képviselettel járó tisztségre csak a 18. életévüket betöltött személyek választhatók meg.

b. A pártoló tagok, tiszteletbeli tagok és tisztségre nem választhatók az egyesület Közgyűlésén megfigyelőként lehetnek jelen, szavazati joggal nem rendelkeznek.

c. Valamennyi tag jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.

d. Jogosultak az egyesület irataiba betekinteni.

e. Valamennyi tag jogában áll munkájával segíteni az egyesületet annak működése elősegítése érdekében.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő  részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

IX.
A tagok kötelezettségei

Az egyesület tagja:

a. Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

b. Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c. Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó rendelkezéseit betartani.

d. Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

e. Valamennyi tag kötelessége a példamutató állattartás, a macskák jólétének szem előtt tartása a tenyésztői munka során, olyan magatartás, mellyel embertársainkat a kulturált állattartásra ösztönzi.

f. Valamennyi tag köteles óvni az egyesület vagyonát.

X.
Az egyesület szervei

1. Az egyesület szervei:

a. Közgyűlés

b. Elnökség

A Közgyűlés

2. A Közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve

3. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörrel a következő feladatokat látja el:

  a. Megállapítja, elfogadja, illetve módosítja az egyesület Alapszabályát és Fegyelmi Szabályzatát

  b. Határoz az egyesületnek más egyesülettel való egyesüléséről, valamint az egyesület feloszlásáról.

  c. A vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása

  d. Az ügyvezető elnökség tagjainak felmentése. Titkos szavazással megválasztja a háromtagú jelölőbizottság által javasolt és a Közgyűlés által nyílt szavazással elfogadott jelölőlista alapján az egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, azaz az ügyvezető elnökség tagjait, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökét és tagjait.

  e. Az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása

  f. Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása

  g. Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt.

  h. A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés.

  i. Döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján (http://www.hungarocat.hu/rolunk.html címen) nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c./az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

9. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

            A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

   a. az egyesület nevét és székhelyét;

   b. a közgyűlés helyét és idejét;

   c. a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;

   d. a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

   e. a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

   A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

   a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

   b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

   c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

   d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

   e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

   f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

a lap tetejére

Az Elnökség

13. Az elnökség: az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a. a megbízás időtartamának lejártával;

b. visszahívással;

c. lemondással;

d. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

15. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki  közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

16. Az egyesület vezető tisztségviselői:

Az egyesület elnöke: Dobi Ilona (anyja születési neve: Keserü Ilona, lakóhelye: 1102. Budapest, Állomás u. 21. 3/12.)

Az elnökség tagjai:

Alelnök: Tokody Stefánia (6300. Kalocsa, Gém u. 14.)
Titkár: Dr. Abavári-Tóth Marina (1132. Budapest, Váci út 52/b)

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

17. Az elnökség hatáskörébe tartozik:

a. az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b. a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c. az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d. az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e. a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

f. az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g. részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h. a tagság nyilvántartása;

i. az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j. az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k. az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

l. a tag felvételéről való döntés.

m. döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal

18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

19. Az elnökség határozatát  egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

20. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

a lap tetejére

XI.
Az egyesület vagyona, jövedelme, gazdálkodása

  a. Az egyesület gazdasági tevékenységet csak elsődleges céljai elérésével kapcsolatban, nem elsődleges céllal végezhet. Az egyesület rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a testületi szervek által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik.

  b. Az egyesület vagyona lehet:

  1. Készpénz

  2. Követelés

  3. Ingó és ingatlan vagyon

  c. Az egyesület jövedelme, bevételei:

  1. Tagdíj

  2. Támogatások

  3. Adományok, hagyományok

  4. Törzskönyvezési díjak

  5. Szolgáltatási tevékenység ellenértéke

  6. Rendezvények bevételei

  7. Az alaptevékenységet szolgáló gazdálkodó tevékenység bevétele

  d. Az egyesület főbb kiadásai:

  WCF felé fizetendő éves tagdíj, az egyesület működési költségei, honlap üzemeltetési költségei, propaganda-anyagok, kiadványok készítése és terjesztési költségei, kiállítások rezsiköltségei, központi ügyvitel személyi és dologi kiadásai.

  e. Tartozások:

  1. Az egyesület tartozásaiért vagyonával felel

  2. A tagok csak tagdíjat kötelesek az egyesület felé megfizetni, az egyesület tartozásaiért vagyonukkal nem felelnek.

  f. Az egyesület megszűnése:

  1. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról minden esetben úgy rendelkezik, hogy az adósságok és hátralékok kifizetése után maradó összeget az Alapítvány a macskákért (adószám: 18011476-1-41) bankszámlájára kell átutalni, elősegítve ezzel a kóbor állatok számának csökkenését. Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a megszűnéskor az Alapítvány a macskákért már megszűnt, és az egyesület vagyonának hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.

  2. Az egyesület megszűnik, ha

  a. Feloszlását közgyűlésen kimondja

  b. Más egyesületbe beolvad vagy egyesületekre válik szét, de más jogi személlyé nem alakulhat át

  c. Taglétszáma 10 fő alá csökken

  d. A Bíróság feloszlatja, vagy az arra jogosult szerv megszűnteti

XII.

A bizottságok

1. Fegyelmi és Etikai Bizottság

  a. A Fegyelmi és Etikai Bizottság három tagját a Közgyűlés választja meg 5 éves időtartamra.

  b. Munkáját a Fegyelmi Szabályzat alapján végzi, az ügyvezető elnökség által határozatban elrendelt fegyelmi eljárást lefolytatja és annak eredményeként határozatot hoz. A tagot kizárni a fegyelmi eljárás keretében a Fegyelmi és Etikai Bizottság jogosult, ha a tag súlyosan megsérti az Alapszabály rendelkezéseit. A kizárási eljárás során a tagot értesíteni kell, számára védekezés lehetőségét biztosítani kell és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell. A Fegyelmi és Etikai Bizottság határozatát a kézbesítéstől számított 15 napon belül lehet megfellebbezni, a fellebbezést az ügyvezető elnökség bírálja el.

c. A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagja felett a fegyelmi jogkört első fokon az ügyvezető elnökség, másodfokon a Közgyűlés gyakorolja.

d. A Fegyelmi és Etikai Bizottság jogi tanácsért harmadik személyhez is fordulhat.

e. A Fegyelmi és Etikai Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik, az ülések között e-mailben tart kapcsolatot egymással. Az ülést az elnök hívja össze. A Fegyelmi és Etikai Bizottsági ülés összehívását az ügyvezető elnökség és a törzskönyvvezető is kezdeményezheti, de az ülést minden esetben a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnöke hívja össze írásban, a napirendi pontok megjelölésével, 10 nappal a kitűzött nap előtt.

f. A Fegyelmi és Etikai Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább két fő jelen van.

g. A Fegyelmi és Etikai Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Határozatairól haladéktalanul írásban értesíti az ügyvezető elnökséget.

2. Egyéb bizottságok

  a. Meghatározott feladatok ellátására az ügyvezető elnökség alkalmi és állandó bizottságokat hozhat létre.

b. A bizottságok az ügyvezető elnökség irányításával működnek, munkájukról az ügyvezető elnökségnek tartoznak beszámolni.

c. A bizottságok elnökét és titkárát az ügyvezető elnökség bízza meg, megbízatásukat az ügyvezető elnökség vonja vissza.

d. Az ügyvezető elnökség a bizottságok működését felfüggesztheti, a bizottságot megszűntetheti.

XIII.

Összeférhetetlenség

A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki

1. nagykorú személy, és akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák.
2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviseló az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

XIV.

Egyéb rendelkezések

Az egyesület a működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára, illetve beszámolói közlésére a nyilvánosságra hozatal módját akként szabályozza, hogy azokat a jogszabályban előírt módon közzéteszi, vagy ha erről jogszabály nem rendelkezik, úgy a szervezet honlapján megjelenteti.

XV.
Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2017. június 17.

elnök

Korábbi Alapszabály

a lap tetejére